Wordt u beschuldigd van het rijden onder invloed, is uw rijbewijs ingevorderd of bent u betrokken geraakt bij een verkeersongeval, en wordt u door de politie aangemerkt als verdachte? Dan is het belangrijk dat u in een zo vroeg mogelijk stadium contact opneemt met een daarin gespecialiseerde strafrechtadvocaat.

Neem in bovenstaande gevallen direct (vrijblijvend) contact op met één van de onderstaande gespecialiseerde advocaten om advies in te winnen.

Verkeersstrafrecht

Iedereen kan betrokken raken bij een verkeersongeval. Kleine fouten in het verkeer kunnen grote gevolgen hebben. Het veroorzaken van een verkeersongeval met dood of letsel door schuld is strafbaar gesteld in artikel 6 WVW.
Artikel 6 WVW luidt als volgt:

'Het is een ieder die aan het verkeer deelneemt verboden zich zodanig te gedragen dat een aan zijn schuld te wijten verkeersongeval plaatsvindt waardoor een ander wordt gedood of waardoor een ander zwaar lichamelijk letsel wordt toegebracht of zodanig lichamelijk letsel dat daaruit tijdelijke ziekte of verhindering in de uitoefening van de normale bezigheden ontstaat.'

De officier van justitie kan besluiten tot strafvervolging, na beoordeling of sprake is van schuld aan een verkeersongeval in de zin van art. 6 WVW.
Niet iedere schuld is voldoende voor art. 6 WVW; vereist is een aanmerkelijke mate van schuld. In zijn algemeenheid valt niet aan te geven of één verkeersovertreding voldoende is voor schuld in de zin van art. 6 WVW. Een tijdelijke onoplettendheid in het verkeer hoeft nog geen schuld op te leveren. Er dient sprake te zijn van ongeoorloofd verkeersgedrag.

Alle verschillende factoren zijn daarvoor van belang: zoals de aard en de ernst van de verkeersovertreding en de omstandigheden waaronder die overtreding is begaan. De omstandigheden waaronder de verkeersovertreding is begaan, spelen een essentiële rol bij de beantwoording van de vraag of er sprake is van de vereiste (mate van) schuld.

Voorts kan niet uit de ernst van de gevolgen van ongeoorloofd verkeersgedrag worden afgeleid of er sprake is van schuld in de zin van artikel 6 WVW.

Art. 5 WVW luidt:

'Het is een ieder verboden zich zodanig te gedragen dat gevaar op de weg wordt veroorzaakt of kan worden veroorzaakt of dat het verkeer op de weg wordt gehinderd of kan worden gehinderd.'

Art. 5 WVW is een overtreding en stelt gevaarzetting in het verkeer strafbaar. Indien geen sprake is van schuld aan een verkeersongeval in de zin van art. 6 WVW, zou wel sprake kunnen zijn van het veroorzaken van gevaar of hinder op de weg.  Art. 5 WVW stelt als minimumeis een zekere mate van concreet gevaarscheppend gedrag. Het gevaar is gelegen in een reële kans op een ongeval.

Artikel 8 WVW stelt strafbaar het besturen van een voertuig onder invloed van alcohol, drugs of andere stoffen die de rijvaardigheid kunnen verminderen.
Het is een ieder verboden een voertuig te besturen na zodanig gebruik van alcoholhoudende drank, dat:

(a)    het alcoholgehalte van zijn adem bij een onderzoek hoger blijkt te zijn dan 220 microgram per liter uitgeademde lucht, dan wel
(b)    het alcoholgehalte van zijn adem bij een onderzoek hoger blijkt te zijn dan 0,5 gram alcohol per milliliter bloed.

Voor de beginnende bestuurder van een motorrijtuig geldt een apart regime ten aanzien van de toegestane wettelijke alcohollimiet.

In dit artikel is het door- of wegrijden na betrokkenheid bij een verkeersongeval waarbij schade, letsel of de dood van een ander het gevolg is geweest, strafbaar gesteld.

Als iemand betrokken is geweest bij een aanrijding is het verboden de plaats van het ongeval te verlaten indien bij dat ongeval, naar hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden, een ander is gedood dan wel schade of letsel is toegebracht of indien daardoor een ander in hulpeloze toestand wordt achtergelaten.

De politie kan op grond van de Wegenverkeerswet van bestuurders van motorrijtuigen een rijbewijs invorderen indien de veiligheid op de weg ernstig in gevaar is gebracht, door bijvoorbeeld het rijden onder invloed van alcohol of drugs en/of gevaarlijk rijgedrag.

Art. 9 WVW stelt strafbaar het rijden tijdens de ontzegging van de rijbevoegdheid of nadat het rijbewijs ongeldig is verklaard dan wel de geldigheid is geschorst.

Het CBR

De politie kan een melding doen aan het CBR als u bent aangehouden voor rijden onder invloed van alcohol of drug of gevaarlijk rijgedrag. Het CBR kan het rijbewijs (tijdelijk) ongeldig verklaren. Het CBR kan besluiten, als het nodig is voor de verkeersveiligheid, om de rijgeschiktheid te onderzoeken.

Er zijn vier mogelijkheden:

  • een onderzoek naar uw alcoholgebruik; voor bestuurders die zijn aangehouden met een alcoholgehalte van 785 µg/l (1,8 ‰) of meer
  • een onderzoek naar uw drugsgebruik; voor bestuurders die zijn aangehouden of staande gehouden terwijl zij onder invloed waren van drugs. Of bestuurders van wie het vermoeden bestaat dat zij verslaafd zijn aan drugs.
  • een medisch onderzoek: voor bestuurders bij wie eraan getwijfeld wordt of zij nog wel veilig aan het verkeer kunnen deelnemen vanwege hun medische situatie
  • een onderzoek naar uw rijvaardigheid; voor bestuurders die zich onveilig hebben gedragen in het verkeer. Bijvoorbeeld door veel te langzaam te rijden op de snelweg. Of door slingerend rijgedrag. Of doordat zij belangrijke zaken niet hebben waargenomen.

Het onderzoek naar alcoholgebruik en drugsgebruik dient u zelf te betalen.

Tegen elke opgelegde maatregel kan bezwaar worden gemaakt. Indien reden is voor het maken van bezwaar kan het van belang zijn een advocaat in te schakelen.

Op 3 en 4 maart hebben de Hoge Raad en Raad van State zich uitgesproken over het Alcoholslotprogramma (ASP). Naar aanleiding hiervan mag het CBR in de huidige vorm geen ASP's meer opleggen.

Zie voorts website van het CBR (www.cbr.nl)    Mw. Mr. E.A. Blok-Le Cocq Jongsma Advocaten

Mw. Mr. E.A. Blok

Contact
Mr. J.P.R. Broers-Le Cocq Jongsma Advocaten

Mr. J.P.R. Broers

Contact
© 2019 Le Cocq Jongsma Blok Advocaten
design & powered by AWINK Websolutions